Contact Us

Ganesh Dental Clinic
#14, Kamarajar Salai,
Moonjikal, Kodaikanal.

Ph: +91-98425-69878.

Email: ganeshdent@hotmail.com